Obavještenje za Lamele B1, B2, B3

Izvođenje građevinskih radova na lamelma B1,B2,B3 odvija se u sladu sa planiranom dinamikom. Istakli bismo da je trenutno završeno izvođenje fasadnih radova na južnoj strani objekta!